1
Bạn cần hỗ trợ?
  • Trung tâm tiếng Anh ETC

    Cam kết chất lượng đào tạo !

  • Hotline

    0918 783 618

  • Góc hoc tập

    Ngoài việc nắm vững các sử dụng các danh, động, tính, trạng từ... học sinh cần đọc hiểu nội dung chính văn bản có độ dài khoảng 150 - 300 từ về các chủ điểm đã học trong chương trình, chủ yếu là lớp 12. I - NỘI DUNG ÔN TẬP ...